top of page

Faith Group

Public·72 members

Osnove Kineziologije


Knjiga je nastala kao rezultat dugogodišnjeg iskustva i rada autora u području kineziologije, te je tematski obuhvatila širu problematiku kineziologije kao znanstvene discipline. Metodološki pristup je primjeren studentskoj populaciji. Upotrebna vrijednost i izvornost teksta nadopunjuje nedostatak literature iz područja kineziologije na Hrvatskom jeziku. Knjiga detaljno pojašnjava postupke za transformaciju antropološkog statusa i daje upute o mogućnosti korištenja spoznaja za razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti u polju kineziologije. Ova knjiga, između ostalog, predstavlja iskorak u približavanju kineziologije ostaloj stručnoj populaciji u području kineziologije. Moguće ju je koristiti u sveučilišnoj nastavi, ali i u programiranju i kontroli trenažnih procesa van institucija akademske zajednice, u sporskim klubovima.
osnove kineziologijeBreslauer, N., Hublin, T., & Zegnal Koretić, M. (2014). Basics of Kineziology. Handbook for students of professional study of Tourism and Sports Management [Osnove kineziologije. Priručnik za studente stručnog studija Menađmenta turizma i sporta].


Živković, D. (2009). Osnove kineziologije sa elementima kliničke kineziologije (Fundamentals of kinesiology with elements of clinical kinesiology). Niš: Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš. In Serbian.


Predmet istraživanja kineziologije je utvrđivanje ciljeva nekog procesa vežbanja, utvrđivanje stanja subjekta u relaciji sa ciljevima i utvrđivanje zakonitosti i postupaka planiranja, programiranja i kontrole procesa vežbanja. Od aktuelnog stanja subjekta zavisi koji će intenzitet ili veličina podražaja biti najprimereniji u datom trenutku. Planiranje označava unapred utvrđen skup mera kojima se predviđa ostvarivanje određenih zadataka i vreme u kojem ih treba izvršiti. Programiranje transformacijskih procesa u kineziologiji podrazumeva skup operacija izbora sadržaja, volumena i modaliteta aktivnosti nekog subjekta ili grupe subjekata koji omogućavaju da taj subjekt ili neka grupa subjekata na kontrolisani način iz nekog početnog stanja bude prevedena u neko zadano finalno stanje, definisano skupom antropoloških i kriterijumskih varijabli.


Prof. dr. sc. Milana Černelić (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju), Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca; prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Vučedolska kultura na tlu Hrvatske; dr. sc. Damir Marjanović (Institut Ruđer Bošković, Zagreb), Razvoj molekularno-populacijskog sustava za DNA analizu arheoloških koštanih ostataka; dr. sc. Tatjana Paić-Vukić (Arhiv HAZU u Zagrebu), Kulturna povijest osmanske Bosne: interkulturalnost u podijeljenom društvu; prof. dr. sc. Tihana Petrović-Leš (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju), Hrvatska etnografska baština u kontekstu kulturnih politika; prof. dr. sc. Šime Pilić (Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za sociologiju i Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije, Zavod za društvene i humanističke znanosti) TITIUS: Porječje Krke - baština i sociokulturni razvoj; prof. dr. sc. Drago Roksandić (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za povijest), Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu; doc. dr. sc. Nataša Štefanec (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za povijest), Triplex Confinium: hrvatska riječna višegraničja 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page